ترس

من کمی میترسم... میترسم دورتر شی..... دورتر از اینی که هستی... میترسم اسیر
فراموشی شده باشی... فراموش کردی؟... فراموش کردی چقدر عذاب کشیدیم برای این
لحظه؟.... فراموش کردی لحظه هارو؟... منو تو... فراموش کردی مارو؟ من از این
فراموشی میترسم... میترسم دلسرد شده باشی... منو نگاه کن... تو چشام خیره شو... من هنوز همون منه همیشم... فرقی نکرده آرزوهام... میترسم عوض شده باشی... من میترسم

/ 4 نظر / 31 بازدید
عاطفه

اگه فراموش بشی خیلی تلخ .....