» مرور خاطره هایه بد :: ۱۳٩٢/۱/۱٥
» من و تو.... :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» با من باش :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» بیزارم :: ۱۳٩۱/٥/٦
» ترس :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» حس کن منو :: ۱۳٩٠/٤/۱٩
» استرس :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۸
» هیچ.. :: ۱۳۸٩/۸/۸
» میسوزم...!!! :: ۱۳۸٩/٦/٢٤
» من کمی گله دارم..... :: ۱۳۸٩/٤/۱٤
» که چی...؟؟؟ :: ۱۳۸٩/۳/۱٤
» نمیبخشم :: ۱۳۸٩/٢/٦
» روز یا شب....؟؟؟ :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٠
» مثل همیشه..!!! :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٢
» توتون...!!! :: ۱۳۸۸/۱۱/٦
» در حیرتم...!!!! :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٧
» ضرورت :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٧
» بدون شرح :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٥
» بودن یا شدن؟ :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۱
» باران :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۱
» شب :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۱
» منو یک نخ سیگارو..... :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۱
» روزای آبی..!!! خیلی آبی :: ۱۳۸۸/٩/۳
» سیاه :: ۱۳۸۸/۸/٢٥
» ستاره های کور :: ۱۳۸۸/۸/۸
» منو یک نخ سیگار...!!! :: ۱۳۸۸/٧/۱٦